Algemene voorwaarden
Tattooshop Uden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Afspraak: De afspraak die de Klant met de Artiest heeft gemaakt voor de uitvoering van de
Dienst;
Artiest: De gebruiker van deze algemene voorwaarden:
1. Tattoo Nicky gevestigd aan Oranjepassage 2 te Uden, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder KvK-nummer 65211588; en
2. De tatoeage en/of piercing artiest die zijn beroep uitoefent in de Tattooshop;
Dienst: De dienst die de Artiest in het kader van de Overeenkomst uitvoert, zoals, maar niet
beperkt tot, het zetten of verwijderen van een tatoeage of permanente make-up en het
zetten van een piercing;
Klant: De natuurlijke persoon die met de Artiest een Overeenkomst is aangegaan;
Ontwerp: Het ontwerp van een tatoeage;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Artiest en de Klant;
Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
Tattooshop: De tattooshop aan Oranjepassage 2 te Uden waar de Dienst wordt uitgevoerd.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
1.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de Artiest en op alle Overeenkomsten tussen de
Artiest en de Klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Artiest en
de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. Derhalve zijn deze algemene voorwaarden ook van
toepassing op vervolgopdrachten.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde
bepalingen zullen door de Artiest vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien de Artiest niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de Artiest in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de versie van de algemene
voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van de Artiest is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in een formulier of e-mailbericht binden de Artiest niet.
3.3. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst en contractspartij
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het afsprakenformulier en het toestemmingsformulier
volledig heeft ingevuld en heeft ondertekend.
4.2. De Klant dient de bovengenoemde formulieren volledig en naar waarheid in te vullen.
4.3. Indien de Klant jonger is dan 16 jaar, dan kan de Klant enkel de Overeenkomst aangaan indien de Klant daarvoor
toestemming heeft verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn wettelijke vertegenwoordiger het
toestemmingsformulier heeft ondertekend. In een dergelijk geval wordt onder “Klant” in deze algemene voorwaarden
tevens verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de Klant.
4.4. In het afsprakenformulier staat duidelijk met welke Artiest de Klant de Overeenkomst aangaat. Enkel de Artiest genoemd
in het afsprakenformulier is gebonden aan de Overeenkomst. Indien de Artiest zijn verplichtingen jegens de Klant niet is
nagekomen, dan kan de Klant niet een andere tatoeage of piercing artiest, die tevens zijn beroep uitoefent in de
Tattooshop, daarvoor aansprakelijk stellen. Iedere Artiest die werkzaam is in de Tattooshop is een zelfstandig
ondernemer en derhalve zelf verantwoordelijk voor de Dienst die hij uitvoert of heeft uitgevoerd.

Artikel 5. Prijzen en extra kosten
5.1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
5.2. Indien door het gedrag van de Klant een Dienst niet voltooid kan worden, dan blijft de vergoeding voor de gehele Dienst
aan de Artiest verschuldigd.
5.3. Indien op verzoek van de Klant de Dienst wordt gewijzigd of uitgebreid, dan heeft de Artiest het recht de daaruit
voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. De Klant wordt op de hoogte gesteld van deze extra
kosten.

Artikel 6. Afzeggen van een Afspraak door de Artiest en weigeren van de Dienst
6.1. De Artiest heeft het recht, bijvoorbeeld ingeval van een overmachtssituatie, een Afspraak af te zeggen. De Klant wordt
daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld.
6.2. Indien de Afspraak door de Artiest wordt afgezegd, dan heeft de Klant geen recht op schadevergoeding en wordt, indien
de Klant dat wenst, de Afspraak verplaatst.
6.3. De Artiest heeft het recht de uitvoering van de Dienst te weigeren indien de Artiest weet of een vermoeden heeft dat de
Klant niet een weloverwogen beslissing heeft genomen over de afname van de Dienst.

Artikel 7. Afzeggen of verplaatsen van een Afspraak door de Klant en cadeaubon
7.1. Indien de Klant de Afspraak korter dan 7 dagen voor het aanvangstijdstip van de Afspraak afzegt of verplaatst, dan blijft
de aanbetaling verschuldigd en ontvangt de Klant een cadeaubon met een waarde die gelijk is aan de aanbetaling.
7.2. Een cadeaubon is 1 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum die op de cadeaubon staat.
7.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
7.4. Indien de cadeaubon is verloren of kwijt is geraakt, dan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de cadeaubon.

Artikel 8. Te laat op de Afspraak of niet komen op de Afspraak
8.1. Indien de Klant te laat komt op de Afspraak, dan wordt de Afspraak niet verlengd en blijft het eindtijdstip van de Afspraak
in stand. De Afspraak wordt in een dergelijk geval verkort, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van
compensatie doordat de Afspraak korter heeft geduurd en blijft de Klant de volledige prijs voor de Dienst aan de Artiest
verschuldigd.
8.2. Indien de Klant zonder af te zeggen niet komt op de Afspraak, dan blijft de Klant de aanbetaling verschuldigd.

Artikel 9. Uitvoering van de Overeenkomst en uitvoeringstermijn
9.1. De Artiest zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Door opdracht te geven aan de Artiest erkent de Klant dat de Artiest een inspanningsverbintenis heeft en geen
resultaatsverplichting. De Artiest zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. De Artiest
kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
9.2. De Artiest gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het
Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.
9.3. Informatie die is verstrekt door de Artiest dient nimmer te worden aangemerkt als een medisch advies.
9.4. Aan een inschatting van een uitvoeringstermijn kunnen nimmer rechten worden ontleend.
9.5. Een wijziging of uitbreiding op de Dienst kan gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn.

Artikel 10. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Klant
10.1. De Klant garandeert dat hij alle informatie over zichzelf, zoals allergieën, medicijngebruik en lichamelijke gesteldheid,
waarvan de Artiest aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Klant
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst volledig en tijdig aan
de Artiest heeft verstrekt. Indien de informatie die de Klant ingevuld heeft in het toestemmingsformulier niet meer up-todate is, dan dient de Klant dit voorafgaand aan de Afspraak aan de Artiest kenbaar te maken. De Artiest heeft niet de
verplichting gegevens afkomstig van de Klant te controleren op correctheid en volledigheid. Indien verstrekte gegevens
niet correct of volledig zijn, dan is dat geheel voor risico van de Klant.
10.2. De Klant is gehouden de Artiest onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.3. Bij lichamelijke klachten is de Klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig consulteren van zijn (huis)arts of een andere
medische specialist.
10.4. De Klant is zich ervan bewust dat door de afname van de Dienst lichamelijke ongemakken/aandoeningen, complicaties of
infecties kunnen optreden of kunnen verergeren, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde
van de Artiest. Door het aangaan van de Overeenkomst accepteert de Klant het risico op lichamelijke
ongemakken/aandoeningen, complicaties of infecties of verergering daarvan. Indien de Klant twijfelt of zijn lichaam de
afname van de Dienst goed aan kan, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant alvorens de Dienst af te nemen een
arts te raadplegen. De Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie.
10.5. De Klant dient zich te realiseren dat een tatoeage blijvend is en dat het mogelijk is dat een tatoeage niet goed verwijderd
kan worden.
10.6. Door opdracht te geven aan de Artiest tot het uitvoeren van de Dienst verklaart de Klant bekend te zijn met alle mogelijke
gevolgen van de Dienst, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
10.7. Door opdracht te geven aan de Artiest tot het uitvoeren van de Dienst verklaart de Klant dat hij in goede gezondheid
verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en
niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat de afname van de
Dienst ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de Artiest of derden in gevaar kan brengen.
10.8. Tatoeages bestaande uit teksten en cijfers dienen door de Klant vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit
voortvloeien zijn voor risico van de Klant.
10.9. Het is niet toegestaan in de Tattooshop of tijdens de Afspraak:
a. Vernielingen aan te brengen;
b. Een andere aanwezige in de Tattooshop te stalken, lastig te vallen, te mishandelen, seksueel te intimideren, te
bedreigen, een onveilig gevoel te geven, te discrimineren of te beledigen;
c. Overlast te veroorzaken;
d. Gedrag te vertonen dat in strijd is met de wet of de goede zeden of dat grensoverschrijdend is;
e. Drank of drugs te gebruiken of onder invloed te zijn van drank of drugs.
10.10. Het is de Klant toegestaan maximaal één bezoeker mee te nemen naar de Tattooshop, tenzij de Artiest uitdrukkelijk zijn
akkoord heeft gegeven voor meer bezoekers. De bezoeker dient te verblijven in het bezoekersgedeelte van de
Tattooshop.
10.11. Huisdieren zijn in de Tattooshop niet toegestaan.
10.12. De Artiest is bevoegd indien:
a. De Klant zich misdraagt of grensoverschrijdend gedrag vertoont;
b. De Klant behoorlijke uitvoering van de Dienst onredelijk bemoeilijkt of verhindert;
c. De Klant enige andere verplichting die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden niet nakomt,
de Afspraak voortijdig te beëindigen. De overeengekomen prijs voor de Dienst blijft in dat geval volledig verschuldigd,
onverminderd het recht van de Artiest op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 11. Betaling
11.1. De Klant dient een aanbetaling te voldoen.
11.2. Betaling geschiedt contant of middels een pinbetaling.

Artikel 12. Overmacht
12.1. De Artiest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal;
natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; belemmeringen door derden, die van
overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de Artiest; verkeersbelemmeringen;
autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack;
cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
12.2. Onder overmacht wordt tevens verstaan een overmachtssituatie of tekortkoming aan de zijde van een leverancier van de
Artiest of van een door de Artiest ingeschakelde derde partij.
12.3. Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie (tijdelijk) niet mogelijk is, dan stelt de Artiest de
Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt,
zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de Artiest gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en de Artiest zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de
Artiest niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1. De Artiest kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven,
zoals o.a. omschreven in artikel 12;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.
14.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die de Klant
aan de Artiest heeft verstrekt of kenbaar heeft gemaakt. De Artiest is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die
(mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant verstrekte of kenbaar gemaakte informatie onjuist en/of niet volledig is of
door het verzwijgen van de Klant van een (lichamelijke) aandoening.
14.3. De Artiest is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat.
14.4. De Artiest is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Klant in de
Tattooshop.
14.5. Het betreden van de Tattooshop is voor eigen risico. De Artiest is niet aansprakelijk voor ongevallen, tenzij er sprake is
van een wettelijke aansprakelijkheid die niet uitgesloten kan worden.
14.6. De Artiest is niet aansprakelijk voor een allergische reactie, lichamelijk letsel, lichamelijke ongemakken, infecties,
geestelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Klant die ontstaan zijn tijdens of na de uitvoering van de Dienst. De
afname van de Dienst geschiedt geheel op eigen risico. Indien er sprake is van schade, dan is het de
verantwoordelijkheid van de Klant tijdig schadebeperkende maatregelen te nemen. Indien de Klant dat niet doet, dan kan
de Artiest nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de Klant daardoor lijdt.
14.7. De Artiest is niet aansprakelijk indien de Klant gegeven instructies, waaronder aanwijzingen omtrent nazorg, niet of niet
volledig is nagekomen.
14.8. De Artiest is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan kleding van de Klant tijdens of na de uitvoering van de
Dienst.
14.9. De Artiest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
omzetverlies, gemiste besparingen, arbeidskosten, gemiste arbeidsinkomsten, opgelegde boetes, reputatieschade en
negatieve reacties van derden.
14.10. Indien de Artiest aansprakelijk mocht zijn voor directe schade of indien een bovengenoemde
aansprakelijkheidsbeperking niet geldig is of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de
aansprakelijkheid van de Artiest beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot
de overeengekomen vergoeding voor de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.11. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden verjaart door verloop van 1 jaar na de
gebeurtenis waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 15. Klachten
15.1. Klachten over de Dienst dienen zo spoedig mogelijk Schriftelijk en gemotiveerd aan de Artiest kenbaar te worden
gemaakt.
15.2. Klachten worden zo spoedig mogelijk door de Artiest in behandeling genomen.
15.3. Indien er sprake is van een gebrek in de Dienst dat toerekenbaar is aan de Artiest, dan dient de Klant de Artiest de
mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Klant de Artiest deze mogelijkheid niet heeft
gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door de
Artiest vergoed.
15.4. De aansprakelijkheid van de Artiest is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 14.

Artikel 16. Ontbinding en opschorting
16.1. De Artiest is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Klant zijn verplichtingen jegens de
Artiest niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.
16.2. De Artiest is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien de Klant zijn
verplichtingen jegens de Artiest niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan
een gestuurde ingebrekestelling waarin de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien
nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.3. Voorts is de Artiest bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. De Artiest is niet aansprakelijk voor enig schade die de Klant lijdt doordat de Artiest overeenkomstig dit artikel de
uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt.
16.5. Indien de Artiest de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt, dan worden alle reeds
uitgevoerde Diensten aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 17. Vervaltermijn
17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke
hoofde ook jegens de Artiest in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 18. Persoonsgegevens
18.1. Persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant de privacy
verklaring raadplegen. De privacy verklaring staat op de website van de Tattooshop.

Artikel 19. Auteursrechten
19.1. De Klant dient de auteursrechten die rusten op het Ontwerp te allen tijde te respecteren.
19.2. Het is de Klant enkel toegestaan het Ontwerp te gebruiken in het kader van de Overeenkomst. Gebruik voor enig ander
doel is niet toegestaan. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan het Ontwerp voor commerciële doeleinden te
gebruiken.
19.3. Indien de Klant handelt in strijd met de auteursrechten die rusten op het Ontwerp, dan is de Klant aansprakelijk voor alle
schade die de Artiest daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Klant en de Artiest is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan een rechter, dan is de rechter bevoegd in het arrondissement waar
de Artiest gevestigd is. De Klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat de Artiest Schriftelijk een beroep heeft
gedaan op dit artikel om voor de beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch
op 25 november 2022 onder nummer 28/2022.

Privacy verklaring

Artikel 1. Definities
1.1. In deze privacy verklaring worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Tattoo Nicky en de Klant;
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Tattoo Nicky: Tattoo Nicky gevestigd aan Oranjepassage 2 te Uden, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 65211588;
Website: De website https://tattoonicky.nl/;
Websitebezoeker: De natuurlijke persoon die de Website bezoekt.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
1.3. Daar waar in deze privacy verklaring “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
2.1. De verwerkingsverantwoordelijke is:
Tattoo Nicky
Oranjepassage 2
5401 HW Uden
KvK-nummer: 65211588
e-mailadres: Uden@TattooNicky.NL
Telefoonnummer: +31 413 – 413 020
2.2. Voor Tattoo Nicky is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking
van Persoonsgegevens handelt Tattoo Nicky volgens de AVG.

Artikel 3. Betrokkenen en grondslag

3.1. De Betrokkenen zijn:
a. Klanten van Tattoo Nicky;
b. Wettelijke vertegenwoordigers van klanten van Tattoo Nicky.
3.2. De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, de toestemming van
de Betrokkene en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3.3. Tattoo Nicky verwerkt enkel Persoonsgegevens van een Betrokkene die jonger dan 16 jaar is op basis van de grondslag
uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4. Persoonsgegevens die verwerkt worden

4.1. De volgende Persoonsgegevens worden door Tattoo Nicky verwerkt:
a. Voor- en achternaam;
b. Geslacht;
c. Telefoonnummer;
d. E-mailadres;
e. Adres, postcode en woonplaats;
f. Geboortedatum;
g. Kopie identiteitsbewijs;
h. Bankrekeningnummer;
i. Gegevens over gezondheid.
4.2. Om een Overeenkomst aan te gaan met Tattoo Nicky dienen alle Persoonsgegevens die gevraagd worden in het
afsprakenformulier en toestemmingsformulier verstrekt te worden. Zonder deze Persoonsgegevens kan de
Overeenkomst niet tot stand komen.
4.3. Tattoo Nicky zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals
omschreven in artikel 5.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere
bewaring vereist.
4.4. Tattoo Nicky maakt enkel een kopie van het identiteitsbewijs van de Betrokkene indien Tattoo Nicky daartoe wettelijk
verplicht is.
4.5. Tattoo Nicky verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Tattoo
Nicky streeft naar minimale gegevensverwerking.
4.6. Tattoo Nicky maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Artikel 5. Doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens

5.1. Tattoo Nicky verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
i. Het uitvoeren van de dienst waartoe de Betrokkene opdracht verleent;
ii. Om te beoordelen of uitvoering van de Overeenkomst leidt tot (extra) risico’s voor de Betrokkene;
iii. Om te bepalen of het verantwoord is om de Overeenkomst uit te voeren;
iv. Om vast te stellen of de Betrokkene jonger dan 16 jaar is en derhalve toestemming van zijn wettelijke
vertegenwoordiger behoeft voor het aangaan van de Overeenkomst;
b. Communicatiedoeleinden, zoals:
i. Het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de Betrokkene;
ii. Het opnemen van contact met de Betrokkene in het kader van de Overeenkomst;
c. Administratieve doeleinden, zoals:
i. Het beheren van een relatiedatabase;
ii. Het afhandelen van een betaling;
d. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
5.2. Tattoo Nicky zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in deze privacy
verklaring.

Artikel 6. Beveiligingsmaatregelen

6.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens
te voorkomen, heeft Tattoo Nicky verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen
ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de
Persoonsgegevens. Tattoo Nicky heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot systemen te
voorkomen;
b. Het gebruik van antivirus software;
c. De Website maakt gebruik van een SSL certificaat;
d. Het geregeld uitvoeren van software updates.

Artikel 7. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

7.1. Tattoo Nicky zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een
derde is toegestaan;
b. De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend;
c. Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
d. De doorgifte geschiedt aan een door Tattoo Nicky voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden
ingeschakelde derde partij, zoals een ICT-dienstverlener of een boekhouder, met welke derde partij Tattoo Nicky
middels een verwerkersovereenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende
waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te
verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit
nodig is om hun werkzaamheden voor Tattoo Nicky uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Tattoo Nicky Persoonsgegevens aan een
autoriteit verstrekt, controleert Tattoo Nicky de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 8. Wissen van Persoonsgegevens

8.1. Tattoo Nicky zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
8.2. Tattoo Nicky is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven
situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
9.1. Op verzoek verleent Tattoo Nicky aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Tattoo Nicky van de
Betrokkene bijhoudt en verstrekt Tattoo Nicky de Betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke
vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2. Tattoo Nicky biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Tattoo Nicky van de
Betrokkene bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Artikel 10. Bezwaar
10.1. De Betrokkene kan bij Tattoo Nicky bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de
Betrokkene daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Tattoo Nicky het bezwaar van de
Betrokkene heeft ontvangen, stopt Tattoo Nicky met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij
Tattoo Nicky bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het
belang van de Betrokkene.

Artikel 11. Recht van beperking

11.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn
Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling
nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Tattoo Nicky
verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12. Toestemming

12.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment
intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 13. Vragen, verzoeken en klachten

13.1. Voor:
a. Vragen over de wijze waarop Tattoo Nicky Persoonsgegevens verwerkt; of
b. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 9, 10 of 11; of
c. Het intrekken van een toestemming; of
d. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die Tattoo Nicky verwerkt
van de Betrokkene,
kan de Betrokkene contact opnemen met Tattoo Nicky, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens.
13.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 9, 10 of 11, dan:
a. Kan Tattoo Nicky, indien Tattoo Nicky twijfelt of hij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie
vragen;
b. Informeert Tattoo Nicky de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan
het verzoek is gegeven.
13.3. Indien Tattoo Nicky op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of
verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft
verwerkt, dan stelt Tattoo Nicky de Betrokkene daarvan op de hoogte.
13.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Tattoo Nicky niet in
overeenstemming is met deze privacy verklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de
Betrokkene woonachtig is.

Artikel 14. Beveiligingsincident

14.1. Indien zich bij Tattoo Nicky een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn
gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte
Persoonsgegevens, dan zal Tattoo Nicky daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het
beveiligingsincident melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht
datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een beveiligingsincident bij Tattoo Nicky dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke
levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt Tattoo Nicky de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Cookies

15.1. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van het
apparaat van de Websitebezoeker.
15.3. De Websitebezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de Websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
kan de Websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser.
15.4. Tattoo Nicky maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken.
15.5. Met behulp van analytische cookies kan Tattoo Nicky informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze
van het gebruik van de Website. Door het gebruik van analytische cookies verwerkt Tattoo Nicky gegevens over het
gebruik van de Website, zoals hoeveelheid tijd die is besteed aan bepaalde pagina’s, landlocatie, het soort apparaat
waarmee de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens. Analytische cookies worden
door een derde, Google, geplaatst ten behoeve van Tattoo Nicky.
15.6. De Website maakt enkel gebruik van cookies die geen of zeer beperkte gevolgen hebben voor de privacy van de
Websitebezoeker en waarvoor geen toestemming is vereist.
15.7. Middels cookies worden geen Persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt.

Artikel 16. Wijzigingen

16.1. Tattoo Nicky behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring, bijvoorbeeld
vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van de privacy verklaring van Tattoo Nicky.

Artikel 17. Privacy beleid van derden

17.1. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van
een link met de Website zijn verbonden. Tattoo Nicky aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze
waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de privacy verklaring van de betreffende website
geraadpleegd te worden.

 

Scroll naar boven